Human macular Müller cells rely more on serine biosynthesis to combat oxidative stress than those from the periphery

Ting Zhang Ling Zhu, Michele Catherine Madigan Wei Liu Weiyong Shen Svetlana Cherepanoff Fanfan Zhou Shaoxue Zeng Jianhai Du Mark Cedric Gillies.  eLife 2019;8:e43598 DOI: 10.7554/eLife.43598